Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

İHTİYATİ TEDBİR KARARI (Çekin Ödenmemesine & İcra Takibinin Durdurdurulması)

İHTİYATİ TEDBİR KARARI (Çekin Ödenmemesine & İcra Takibinin Durdurdurulması)

2020-06-08

İHTİYATİ TEDBİR KARARI (Çekin Ödenmemesine & İcra Takibinin Durdurdurulması)

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

2013/35783

2014/1747

27.1.2014

 

  • ŞİKAYET DAVASI ( Dava Konusu Çekler Sebebiyle Teminat Yatırılması Halinde Çeklerin İbrazı Halinde Ödenmemesi Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararının İcra Takibine Girişilmesine Engel Olmayacağı/ Borçlunun Diğer Şikayet Nedenlerinin İncelenerek Karar Verileceği )

 

  • İHTİYATİ TEDBİR ( Menfi Tespit Davası - Dava Konusu Çekler Sebebiyle Teminat Yatırılması Halinde Çeklerin İbrazı Halinde Ödenmemesi Yönünde Tedbir Kararı Verildiği/Tedbir Kararının İcra Takibine Girişilmesine Engel Olmayacağı )

 

  • TEMİNAT ( Menfi Tespit Davası - Dava Konusu Çekler Sebebiyle Teminat Yatırılması Halinde Çeklerin İbrazı Halinde Ödenmemesi Yönünde İhtiyati Tedbir Kararı Verildiği - Tedbir Kararının İcra Takibine Girişilmesine Engel Olmayacağı/ Borçlunun Diğer Şikâyet Nedenlerinin İncelenerek Karar Verileceği )

 

  • ÇEKLERİN İBRAZI HALİNDE ÖDENMEMESİ YÖNÜNDE VERİLEN İHTİYATİ TEDBİR KARARI ( Menfi Tespit Davası - Tedbir Kararının İcra Takibine Girişilmesine Engel Olmayacağı )

 

2004/m. 72/2

 

ÖZET : Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte, dayanak çeklere ilişkin olarak açılan menfi tespit davası sebebiyle teminat yatırıldığında davaya konu çeklerin ibrazı halinde ödenmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verildiği, borçlunun teminatı yatırması üzerine, tedbir kararı uyarınca işlem yapılmak üzere çeklerin bulunduğu muhatap bankaya müzekkere yazıldığı anlaşılmıştır.

 

Tedbir kararı çeklerin ibrazı halinde çek bedelinin muhatap banka tarafından alacaklılara ödenmemesine yönelik olup, icra takibinin durdurulmasına ilişkin bulunmamaktadır. Tedbir kararında açıkça bu çeklere dayanılarak icra takibi yapılmamasına dair bir açıklama da bulunmadığına göre, tedbir kararının icra takibine girişilmesine engel olmadığı düşünülmelidir. Borçlu vekilinin diğer şikayet nedenleri incelenerek bir karar verilmesi gerekir.

 

DAVA: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

 

KARAR: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile yapılan takipte, dayanak çeklere ilişkin olarak Antalya 5. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2012/368 Esas sayılı dosya üzerinden açılan menfi tespit davası sebebiyle çek bedellerinin %15'i oranında teminat yatırıldığında davaya konu çeklerin ibrazı halinde ödenmemesi yönünde ihtiyati tedbir kararı verildiği, borçlunun Mahkemece öngörülen teminatı yatırması üzerine, tedbir kararı uyarınca işlem yapılmak üzere çeklerin bulunduğu muhatap bankaya müzekkere yazıldığı anlaşılmıştır.

 

Asliye Ticaret Mahkemesi'nin söz konusu tedbir kararı yukarıda belirtildiği üzere çeklerin ibrazı halinde çek bedelinin muhatap banka tarafından alacaklılara ödenmemesine yönelik olup, İİK'nun 72/2. maddesi uyarınca icra takibinin durdurulmasına ilişkin bulunmamaktadır. Tedbir kararında açıkça bu çeklere dayanılarak icra takibi yapılmamasına dair bir açıklama da bulunmadığına göre, bahse konu tedbir kararının icra takibine girişilmesine engel olmadığı düşünülmelidir.

 

O halde Mahkemece, borçlu vekilinin diğer şikayet nedenleri incelenerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

 

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Haberimizi Paylaşın
Etiketler
< />