Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Vekaletname

Tapuda Yapılacak İşlemlere İlişkin Vekaletname

PDF İndir

ÖZEL (TAŞINMAZ SATIŞ) VEKÂLETNAME


 Beni temsilen sahibi ve hissedarı bulunduğum ………….taşınmazdaki (*) ] bilumum hak ve hisselerimin tamamını veya bir kısmını dilediği kişi veya kişilere dilediği bedel ve koşullarla toptan veya parça parça, hisseli veya hissesiz olarak satmaya, satış bedellerini almaya,(ahzu kabza), sulh ve ibraya, ilgili tapu sicil müdürü veya yetkili tapu memuru huzurunda kesin ferağ takrirlerini vermeye, tescil talebinde bulunmaya, tapu defteri ve sicilini ve belgelerini imzalamaya, Noterliklerde SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ yapmaya ve imzalamaya, sözleşme koşullarını ve cezai şartlarını dilediği şekilde tespite, gerektiğinde sözleşmeyi fesh etmeye, değişiklikler yapmaya, tapu siciline şerh hususunda izin ve yetki vermeye, şerhi terkin ettirmeye, taşınmazın tasarruf ve yararlanma haklarını alıcıya devir ve teslim etmeye, cins tashihi yaptırmaya, tapu ve nüfus kayıtlarındaki her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye, belgeleri imzalamaya, taşınmazla ilgili gerekli beyannameleri yetkili resmi mercilere vermeye, her türlü harç, vergi ve giderlerini yatırmaya, fazla ödenenlere itiraza her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya (**) birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete mezun ve yetkili olmak üzere ersin Barosu’na 3684 sicil no ile kayıtlı 31399798582 TC Kimlik numaralı ve Uray Vergi Dairesine bağlı Avukat Veyis AYDIN vekil tayin edildi.

 


VEKİL EDEN : ……………………………………………

TC.KİMLİK NO :……………………………………………

ADRES :………………………………………………

Sayfamızı Paylaşın
Etiketler
< />