Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

ESNAF OLMA ŞARTLARI

ESNAF OLMA ŞARTLARI

ESNAF OLMA ŞARTLARI

 

İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına (Ekli listede yer alan) dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri, ifade eder.

 

Esnaf ve sanatkârlar yanlarında çalışanlar hariç, faaliyete başladıkları tarihten itibaren en geç 30 gün içinde sicile kayıt edilmesi gereken hususları, bağlı bulundukları sicile tescil ve gazetede ilan ettirmekle yükümlüdürler.

 

Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur.

           

Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtlarında, kendilerinin vergi mükellefi olduklarının belgelenmesi istenir.

 

Ayrıca; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir.

Sicile her bir meslek için ayrı kayıt yapılması ve her bir kayıt için alınması gereken ücretlerin ayrı ayrı alınması gereklidir.

 

Sicile kaydı yapılan esnaf ve sanatkârların ilgili odaya kayıt için bilgilerinin gönderilmesi, sicil tarafından elektronik ortamda Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında gerçekleştirilir.

 

Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına, iş yerleri seyyar olanların ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odasına; meslek ve sanatları ile ilgili ihtisas odası bulunmayanların bilgileri ise karma odaya, karma oda yoksa meslek ve sanatları ile ilgili en yakın odaya kayıt için gönderilir.

 

İlgili oda yönetim kurulu, bu kişilerle ilgili üyelik kararlarını ilk toplantısında alır. üye kayıt defterine teselsül eden numara ile kayıtları yapılır. Odaya kaydedilen üyeye, bir kayıt sicil numarası ve bir üye kimlik kartı verilir.

 

Tescil ilgilinin bizzat talebi üzerine yapılır. Tescilini isteyen kişi, sicil memuruna; sicile kayıt için başvuru formunu ve formda zikredilen belgeleri ibraz etmeye mecburdur.

 

Oda kuruluş yeter sayısına ulaşılamadığı için oda kurulması mümkün olmayan yerlerdeki esnaf ve sanatkârların kayıtları birlik marifetiyle tutulur. Esnaf ve sanatkârlara odalarca verilen hizmetler, ilçelerde şube açmak suretiyle birlik tarafından verilir.

 

Aynı iş yerinde birden fazla konuda faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar esas faaliyeti ile ilgili odaya kayıt olurlar. Ancak, üye isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilir.

 

Aynı faaliyetten dolayı, esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıtlı olanlar, ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kaydedilemezler. Ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarına kayıtlı olanlar esnaf ve sanatkârlar odalarına kaydedilemezler.

 

Esnaf ve sanatkârların, aynı çalışma bölgesi içinde aynı meslek kolunda, farklı iki odaya birden kayıt yaptırmaları söz konusu değildir. Bu nedenle çalışma bölgesindeki oda kaydı yeterlidir. Esnaf ve sanatkâr aynı zamanda farklı iki mesleği icra ediyorsa; ayrı ayrı iki odaya kayıt yaptırabilir.

 

Esnaf ve sanatkârlar da başka bir il sınırında işyeri açtıklarında, bulundukları Esnaf ve Sanatkâr Siciline ve ilgili odaya kayıt olmak zorundadır.

 

Ülkemizde ticari ve mesleki faaliyette bulunmak için gerekli izin ve müsaadeyi almış olan yabancı devlet uyruğunda bulunanların ilgili odaya kaydının yapılması gerekmektedir.

 

Üyelik Şartları Nelerdir?

 

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye’de sanat ve ticaret yapıyor olmak.
  2. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.
  3. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak.
  4. d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak

 

Üyenin Görevleri

 

1-Kayıt ücreti ve yıllık aidatı ödemek,

 

Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır.

 

2- Süresi içinde ödenmeyen yıllık aidat ve katılma payları için esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları yönetim kurullarınca verilen kararlar ilam hükmünde olup icra dairelerince yerine getirilir. Gecikme zammı, yıllık aidatın ve katılma payının bir mislini geçemez.

 

3-Yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya kadar odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez.

 

4-Oda organlarının yetkileri dâhilinde alacakları karar uymak zorundadırlar.

 

Üyeliğin son bulması

 

Aşağıda belirtilen durumlarda üyenin oda kaydının silinmesine yönetim kurulu tarafından karar verilir, durum sicile bildirilerek kaydın silinmesi temin edilir ve kaydı silinen üyeye oda tarafından on gün içinde üyenin odaya bildirdiği iş yeri veya ikamet adresine yazılı olarak bildirilir.

 

  1. a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar.

 

  1. b) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar.

 

  1. c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler.

 

  1. d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde tekrar vergi mükellefiyeti tesis ettirmeyenler.

 

Üyelikleri sicil tarafından silinenlerden, üye niteliğini tekrar kazananların oda üyeliği sicil tarafından tekrar tesis edilir. Bu şekilde üyeliği tekrar tesis edilen üyenin daha önce kazanmış olduğu hakları aynen devam eder. Ancak, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yetkili organlarında görevli olup da oda üyeliği yukarıdaki sebeplerden dolayı kesintiye uğrayanların yetkili organlardaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu kişiler üyeliklerini tekrar kazanmış olsalar dahi o döneme ilişkin yetkili organ üyelikleri devam etmez.

 

ESNAF VE SANATKÂR KOLLARI

 

A – İMALAT VE TAMİRATLA İLGİLİ MESLEK KOLLARI

 

1- MADENİ EŞYA-MAKİNA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

 

1) Demircilik (sıcak ve soğuk demircilik)

2) Presçilik

3) Dökümcülük

4) Haddecilik

5) Tesviyecilik (Tornacılık, Frezecilik, Vargel, Planyacılık, Taşlama, Alet Bilemeciliği)

6) Makina Takım Tezgahı ve Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği

7) Kaynakçılık

8) Demir Çarkçılığı ve Çemberciliği

9) Kalıpçılık

10) Kalaycılık Bakırcılık

11) Tenekecilik

12) Soba Kazan ve Benzeri İmalciliği ve Tamirciliği

13) Kesici Alet İmalciliği ve Tamirciliği ( Bıçak vb.)

14) Nalbantlık (Nal İmal Edenler)

15) Kuyumculuk (Altın, Gümüş vb.. Kıymetli Madenlerden Süs ve Ziynet Eşyası Yapımı ve Tamirciliği, Vitrin Kuyumculuğu)

16) Alüminyum Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

17) Kromaj ve Nikelajcılık Cilacılık vb.

18) Anahtarcılık

19) Dökme ve Teneke Boyacılığı

20) El Aletleri İmalciliği ( kazma ,keser, balta vs.)

21) Galvanizli Saçtan Mamul Eşya İmalciliği

22) Havagazı, Gazocağı vb. Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği

23) Zirai Alet İmalciliği ve Tamirciliği

24) Karyola, Somya İmalciliği ve Tamirciliği

25) Tartı ve Ölçü Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği

26) Hesap Makinesi veb. Tamirciliği

27) Madeni Eşya Üzerine İşlemecilik ( Kalemkarlık)

28) Lehimcilik

29) Av ve Kamp Araçları vb. İmalciliği ve Tamirciliği

30) Çırçır Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği

31) Para Kasası İmalciliği ve Tamirciliği

32) Akaryakıt Pompası Tamirciliği

33) Aliminyum Doğramacılığı

34) Beyaz Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

35) Banyo Aksesuarları, Duşa Kabin İmalciliği ve Tamirciliği

36) Çinko Metal Kaplamacılığı

37) Çelik Eşya, Çelik Kapı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği

38) Çivi, Civata ve Benzeri İmalciliği

39) Çerçeve, Pano vb. İmalciliği

40) Doğalgazla Çalışan Aletler İmalciliği ve Tamirciliği

41) Dikiş ve Örgü Makineleri Tamirciliği

42) Kuruyemiş Kavurma Makinesi İmalciliği ve Tamirciliği

43) Güneş Enerjisi Aksamı İmalciliği ve Tamirciliği

44) Her Türlü Müzik Aleti İmalciliği ve Tamirciliği

45) Hidrolik Makine ve Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği

46) Kalorifer ve Sayaç Tamirciliği

47) Kazan İmalciliği ve Tamirciliği

48) Kompresör İmalciliği ve Tamirciliği

49) Madeni Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

50) Madeni Etiket, Rozet, Plaka vb. İmalciliği ve Tamirciliği

51) Makas İmalciliği, İşlemciliği ve tamirciliği

52) Metal Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

53) Soğutma ve İklimlendirme, Radyan Isıtma Cihazı İmalciliği, Montajcılığı ve Tamirciliği

54) Metal Levha İşletmeciliği, Metal Kaplamacılığı

55) Sanayi Tipi Oksijen Tüpü İmalciliği ve Tamirciliği

56) Şofben, Termosifon, Fırın vb. Alet Tamirciliği

57) Yangın Söndürme Aleti İmalciliği ve Tamirciliği

58) Ziraat Makineleri İmalciliği ve Tamirciliği

59) Mekanik, Hidrolik ve Pinomatik

60) Model İmalciliği

61) Kantar, Terazi, Baskül vb. İmalciliği ve Tamirciliği

62) Tüfek ve Tabanca İmalciliği ve Tamirciliği

63) Tanker ve Treyler Tamirciliği

64) Yağmur Oluklu Boru İmalciliği ve Tamirciliği

65) Yağ İmalciliği (Makina )

66) CNC Tezgahı Tamirciliği

 

2- OTO VE DİĞER MOTORLU TAŞIT ARACI İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

 

1 ) Dorse Damper, Karasör İmalciliği ve Tamirciliği (Ahşap ve diğer malzemeden)

2 ) Motor Tamirciliği

3 ) Motorlu Taşıt İmalciliği ve Tamirciliği

4 ) Şase İmalciliği ve Tamirciliği

5 ) Oto Elektrikçiliği

6 ) Taşıt Aracı Döşemesi İmalciliği, Kuruculuğu (Montaj) ve Tamirciliği

7 ) Radyatör Tamirciliği

8 ) Oto Lastiği Kaynak ve Kaplamacılığı

9 ) Oto Camı Tamirciliği

10) Bisiklet ve Motosiklet Tamirciliği

11) Akü İmalciliği ve Tamirciliği

12) Plaka İmalciliği

13) Oto Boyacılığı

14) Kaporta Tamirciliği

15) Eksoz İmalciliği ve Tamirciliği

16) Oto Yağlama ve Yıkamacılık

17) Makas, Fren, Ön Düzen, Dizel Motor, Yakıt Pompası ve Enjektör Ayarcılığı

18) Balata, Amortisör, Diferansiyel, Karbüratör, Rektifiye, Şanzıman, Jant, Tampon,Bobinaj ve Lastik Tamirciliği

19) Gaz Kuruculuğu (Montaj)

20) Kilit Tamirciliği

21) Kriko İmalciliği ve Tamirciliği

22) Krank Taşlamacılığı

23) Klima Bakım ve Onarımcılığı

24) Oto Yedek Parça İmalciliği

25) Oto Conta ve Yay İmalciliği

26) Dişli Taşlamacılığı

27) Oto Nikelajcılığı

28) Oto Yağ İmalciliği

29) Oto Aksesuar İmalciliği

30) İş Makineleri Tamirciliği

31) Oto Rulman ve Yağ Keçeleri İmalciliği ve Tamirciliği

32) Oto Hurdacılığı

33) Oto Test

34) Deniz Motorcuları ve İmalatçıları

 

3- ELEKTRİK VE ELEKTRONİK ALETLERİ İMAL VE TAMİRCİLİĞİ

 

1 ) Elektrik, Motor ve Bobinaj İmalciliği ve Tamirciliği

2 ) Elektrikli Araç Gereç ve Ev Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği

3 ) Elektrik Tesisatçılığı

4 ) Elektronik ve Elektro Mekanik Büro ve Bilgi İşlem Makineleri Bakım ve Tamirciliği

5 ) Asansör Kurulması, Bakımı ve Tamirciliği

7 ) Elektrik Malzemeleri İmalciliği

8 ) Haberleşme Cihazları Tesisat, Bakım ve Tamirciliği

9 ) Kablolu Yayın, FM-TV Vericiler, Uydu Cihazları, Anten Kuruculuğu Bakım ve Tamirciliği

10 ) Endüstriyel Bakım ve Tamir Elektrikçiliği ve Elektronikçiliği

11 ) Tıbbi Cihazlar Bakım ve Tamirciliği (Tıp Elektronikçiliği)

12 ) Otomatik Kumanda ve pano Hazırlama Hizmetleri

13 ) Aydınlatma Araçları İmalciliği

14 ) Alarm ve Güvenlik Sistemleri İmalciliği, Bakımı, Kuruculuğu ve Tamirciliği

15 ) Oto Müzik ve Alarm Sistemleri Kuruculuğu, Bakım ve Tamirciliği

16 ) Ses ve Görüntü Sistemleri Kartlarının Ayar ve Tamirciliği

 

4- METALDEN BAŞKA MADDELERDEN EŞYA İMALCİLİĞİ

 

1 ) Topraktan Mamul İnşaat Malzemeleri İmalciliği

2 ) Toprak Mamulü Eşya İmalciliği

3 ) Kireç, Alçı İmalciliği

4 ) Taşçılık, Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı

5 ) Fayans Çini Seramikten Mamul Her Türlü Eşya İmalciliği

6 ) Betondan Mamul Eşya İmalciliği

7 ) Lüle Taşçılığı

8 ) Düğme, Tarak, Toka, Boncuk ve Tavla Zarı İmalciliği

9 ) Tebeşir ve Boya İmalciliği

10 ) Seramikçilik ve Çinicilik

11 ) Mermercilik ve Süsleme Taşçılığı

12 ) Mermer Ocakçılığı

13 ) Turistik, Otantik Hatıra Eşya İmalciliği

14 ) Vitray Malzemeleri İmalatı ve Kuruculuğu

 

5- AĞAÇTAN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

 

1 ) Marangozluk

2 ) Mobilya İmalciliği ve Tamirciliği

3 ) Mobilya Döşemeciliği

4 ) Doğramacılık, Dülgerlik

5 ) Kereste İmalciliği, Hızarcılık

6 ) Ambalaj Malzemesi İmalciliği

7 ) Araba İmalciliği ve Tamirciliği

8 ) Sandalye ve Benzerleri İmalciliği

9 ) Oymacılık

10 ) Parke İmalciliği

11 ) Sepet ve Süpürge İmalciliği

12 ) Fıçı İmalciliği

13 ) Ahşap Deniz Araçları ve Kürek İmalciliği ve Tamirciliği

14 ) Fırınlama ve Tahnit İşleri

15 ) Semer İmalciliği ve Tamirciliği

16 ) Oyuncak İmalciliği ve Tamirciliği

17 ) Mobilya İskeleti İmalciliği ve Tamirciliği

18 ) Kakmacılık

19 ) Kasa ve Karoser İmalciliği ve Tamirciliği

20 ) Kalıpçılık

21 ) Kıtıkçılık

22 ) Tahtadan Sandık, Kutu vb. İmalciliği ve Tamirciliği

23 ) Ağaç İşleri Tornacılığı

24 ) Marangoz Modelciliği

25 ) Boyacılık, Cilacılık, Lake Polyesterciliği,

26 ) Çıkrık, Tahta, Makara, Masura ve Dokuma Mekiği İmalciliği

27 ) Elbise Askısı, Ütü Tahtası, Ekmek Tahtası, Tahta Kaşık, Çamaşır Mandalı, Takunya, Topuk ve Ökçe İmalciliği.

28 ) Hasırcılık, Hasırdan Mobilya ve Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

29 ) Ahşaptan Kapı ve Pencere Profili İmalciliği ve Tamirciliği

30 ) Sunta ve Kontrplak ve Bunlardan Mamul Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

31 ) Ahşap İskeletçiliği

32 ) Panjur, Stor İmalciliği

33 ) Ahşaptan Her Türlü Ev Eşyası İmalciliği ve Tamirciliği

34 ) Ağaç Baston, Pipo aplik vb. Turistik Eşya İmalciliği

35 ) Laminant İmalciliği

 

6- DERİ VE DERİDEN MAMUL EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

 

1 ) Tabaklama (Debbağ)

2 ) Saraçlık ve Köşkerlik

3 ) Semer Eyer vb. İmalciliği ve Tamirciliği

4 ) Sayacılık

5 ) Deri Konfeksiyon Eşya ve Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

6 ) Ayakkabı, Terlik vb. Deri Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

7 ) Ayakkabı Yardımcı Malzemeleri İmalciliği

8 ) Çanta İmalciliği

9 ) Deri Boyacılığı

10 ) Ayakkabı Modelciliği

11 ) Deri Taşçılık

 

7- YAPI SANATLARI

 

1 ) Duvarcılık

2 ) Boyacılık ( İnşaat )

3 ) Sıhhi Tesisatçılık

4 ) Camcılık

5 ) Beton Mozaikçiliği

6 ) Döşeme ( Fayans, Karo, Parke, vb.) ve Duvar Kaplamacılığı

7 ) Betonarme Demirciliği

8 ) Beton Kalıpçılığı (İnşaat Kalıpçılığı, Ahşap)

9 ) Baca, Çatı Şömine ve Barbekü Yapımcılığı

10 ) Çimento ve Kömürden Briket, Tuğla İmalciliği

11 ) Sıvacılık

12 ) Alçı, Mermer Tozundan Balkon, Merdiven Korkuluğu İmalciliği

13 ) Dekorasyonculuk

14 ) Doğal Gaz Tesisatçılığı

15 ) İnşaatçılık

16 ) Taşçılık

17 ) Boyacılık ve Yüzey Kaplamacılığı ve İmalatçılığı

18 ) Yapı Yalıtımcılığı

19 ) Plastik Doğrama İmalciliği

20 ) Mermer Döşemeciliği

21 ) Bahçe Düzenleme ve peyzaj İşleri

22 ) İnşaat Malzemeleri İmalciliği

23 ) Gravür İşlemecilik

 

8- HER TÜRLÜ DOKUMA, GİYİM, MENSUCAT, ÖRGÜLÜK EŞYA İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

 

1 ) Pamuklu Yünlü İpekli Dokuma İmalciliği

2 ) Halı Kilim İmalciliği ve Tamirciliği

3 ) Halal, Urgan, ip, Sicim İmalciliği

4 ) Örücülük

5 ) Tela İmalciliği

6 ) Her Nevi İplik İmal Terbiye ve Boyacılığı

7 ) Çadır İmalciliği

8 ) Çaput, Pala Dokumacılığı

9 ) Çırçır Topu İmalciliği

10 ) Çırçır ve Çolkar Makinesi İşletmeciliği

11 ) Çuval İmalciliği

12 ) Dokumacılık

13 ) Emprime Baskıcılığı

14 ) Kolan, Velense vb. Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

15 ) Silindiraj, Lamba Fitili, Paspas vb. İmalciliği

16 ) Hazır Giyim Eşyası İmalciliği

17 ) Terzilik

18 ) Aba İmalciliği (Mamul Kumaşı Su İle Sıkiştırma)

19 ) Apreleme ve Kaşarlama

20 ) Balık Ağı ve Benzeri İmalciliği

21 ) Battaniye İmalciliği

22 ) Şapka İmalciliği

23 ) İşlemecilik, Nakışçılık, Piko ve İlik Açma İşleri

24 ) Yorgancılık ve Hallaçlık

25 ) Çorap İmalciliği

26 ) Konfeksiyonculuk

27 ) Koza, Çırçır, İp, Boya İmalciliği

28 ) Kürk İmalciliği ve Tamirciliği

29 ) Örgücülük ve Trikotajcılık

30 ) Yazma İmalciliği

31 ) İlikçilik, Pikoculuk

32 ) Gelinlik, Gelinlik Çiçeği İmalciliği

33 ) Fermuar ve Çıtçıt İmalciliği

34 ) Eldiven vb. İmalciliği

35 ) Gömlek İmalciliği

36 ) İç Çamaşırı İmalciliği

 

9- KAĞIT VE BASIMLA İLGİLİ SANATLAR

 

1 ) Her Türlü Ambalaj Malzemesi İmalciliği

2 ) Matbaacılık (Tipo, Ofset ve Dijital Baskıcılık), Ciltçilik ve Mahalli Gazetecilik

3 ) Fotoğrafçılık

4 ) Dosya ve Klasör Defter vb. Mamuller İmalciliği

5 ) Kağıt ve Duvar Kağıdı İmalatçıları

6 ) Matbaa Eski Kalıpçılığı

7 ) Serigrafi, Baskı, ve Grafik İşleri

8 ) Dizgicilik Soğuk (Bilgisayar vb.) Sıcak (Entertip vb)

9 ) Matbaa Montajcılığı

10 ) Mücellitlik

11 ) Renk Ayrımcılığı, Filmcilik, Kameracılık

12 ) Bıçakçılık

 

10- SPOR ALET VE SIHHİ MALZEME İMALCİLİĞİ VE TAMİRCİLİĞİ

 

1 ) Her Çeşit Spor Malzeme Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği

2 ) Laboratuar, Eğitim ve Sıhhi Teçhizat İmalciliği ve Tamirciliği

3 ) Av ve Kamp Araçları İmalciliği ve Tamirciliği

4 ) Her Çeşit Sabun İmalciliği

5 ) Yapay (protez) Uzay vb. İmalciliği

6 ) Her Çeşit Temizlik Tozu ve Temizlik Malzemesi İmalciliği

7 ) Kasık Bağları, Korse vb. Malzemeleri İmalciliği

8 ) Ortopedik Alet ve Malzemeler İmalciliği

9 ) Her Çeşit Tıbbi Malzeme İmalciliği ve Tamirciliği

 

11- GIDA MADDELERİ İMALCİLİĞİ

 

1 ) Un ve Unlu Maddeler İmalciliği

2 ) Fırıncılık

3 ) Pastacılık, Tatlıcılık, Şekercilik ve Şekerli Maddeler İmalciliği

4 ) Ağda, Pekmez, Pestil vb. Maddeler İmalciliği

5 ) Gazoz ve Diğer Meşrubat İmalciliği

6 ) Mandıracılık (Peynir ve Yoğurt İmalciliği)

7 ) Nebati Yağ İmalciliği

8 ) Turşu ve Konserve İmalciliği ve Şıracılık

9 ) Sucuk Pastırma, Çemen, Salam Sosis vb. Maddeler İmalciliği

10 ) Kuruyemiş İmalciliği

11 ) Tatlı, Börek Pide vb. Maddeler İmalciliği

12 ) Muhallebi, Dondurma vb. İmalciliği

13 ) Zeytin ve Zeytinyağı İmalciliği

14 ) Un ve Toz Değirmenciliği

15 ) Süt Mamulleri Üreticiliği

16 ) Aperatif Yiyecek Maddeleri İmalciliği( Tantuni, Ciğer, Kokoreç, Gözleme)

17 ) Aşçılık (Sıcak ve Soğuk Mutfak Tabldot)

18 ) Buz İmalciliği

19 ) Bisküvi İmalciliği

20 ) Dondurma Külahı İmalciliği

21 ) Grill (Çevirme) Piliç İmalciliği

22 ) Salamurculuk

23 ) Şarap İmalciliği

24 ) Şeker ve Şıra İmalciliği

25 ) Her Çeşit Yiyecek Hazırlama ve Pişirme

26 ) Yufka İmalciliği

27 ) Simit ve Çörek vb. Maddeler İmalciliği

28 ) Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği

 

12- LASTİK, PLASTİK, POLYESTER VE BENZERİ MADDELERDEN HER TÜRLÜ EŞYA İMALCİLİĞİ

 

1 ) Polyestercilik, Polyesterden ve Lastikten Ev Eşyaları ve Sıhhi Malzeme ve Bel Lastiği imalciliği

2 ) Polyesterden Oto Yan Sanayi İmalciliği

3 ) Polyesterden Deniz Araçları İmalciliği

4 ) Lastik ve Plastikten Ayakkabı ve Diğer Eşya İmalciliği

5 ) Rejenere Kauçuktan Oto Lastik Kaplamacılığı

6 ) Fiberglas İmalciliği

7 ) Katrancılık

8 ) Lastik Kaplamacılığı ve Tamirciliği

9 ) Lastik ve Panjur İmalciliği

10 ) Naylon ve Plastikten Eşya ve Kauçuk İmalciliği

11 ) Plastik Doğramacılık

12 ) Pompa Enjektörü İmalciliği

13 ) PVC Doğrama İmalciliği

14 ) Plastikten Granür İmalciliği

15 ) Plastikten Boru İmalciliği

16 ) Süngercilik

17 ) Plastik İşlemeciliği

18 ) Naylon Örtü ve Poşet İmalciliği

19 ) Yağmurluk ve Naylon Giyim Eşyası İmalciliği

20 ) Tarak, Fırça vb. Malzemeleri İmalciliği

 

13- CAM MAMULLERİ İMALCİLİĞİ

 

1 ) Aynacılık

2 ) Her Çeşit Cam Eşyası İmalciliği

3 ) Süs ve Ziynet Eşyası İmalciliği

4 ) Avize İmalciliği

5 ) Cam İşlemeciliği

6 ) Cam ve Vitray Kuruculuğu

 

14- MUHTELİF MESLEK KOLLARI

 

1 ) Turistik Eşya İmalciliği

2) Oyuncak İmalciliği

3) Klişecilik, Lastik Damgacılık vb.

4) Tabelacılık

5 ) Fotoğraf Malzemesi İmalciliği

6 ) Saat, gözlük, Çerçeve, Çakmak, Kalem vb. Alet İmalciliği ve Tamirciliği

7 ) Her Türlü Müzik Aletleri İmalciliği ve Tamirciliği

8 ) Akvaryumculuk

9 ) Diş Teknisyenliği

10 ) Bibloculuk, Büst İmalciliği

11 ) Kimyevi Madde İmalciliği

12 ) Kolonya İmalciliği

13 ) Mezarcılık (Üstübeç İmalciliği)

14 ) Mum İmalciliği

15 ) Seramikten Her Türlü Eşya İmalciliği

16 ) Saman Sap Balya İmalciliği

17 ) Sera Malzemeleri İmalciliği

18 ) Şemsiye İmalciliği ve Tamirciliği

19 ) Testicilik

20 ) Gümüş Eşya İmalciliği ve Tamirciliği

21 ) Su Deposu İmalciliği ve Tamirciliği

 

B- HİZMETLE İLGİLİ MESLEK KOLLARI

 

I- GIDA MADDELERİ İLE İLGİLİ HİZMETLER

 

1 ) Bakkallık, Bayilik, Büfecilik ve Benzerleri

2 ) Kasaplık Sakatatçılık

3 ) Pazarcılık Manavcılık (Sabit veya Seyyar)(Semt Pazarcılığı)

4 ) Sütçülük ve Yoğurtçuluk

5 ) Lokantacılık, Kebapçılık ve Köftecilik

6 ) Un, Kepek, Yem ve Zahire Satıcılığı

7 ) Tatlı ve Börek Satıcılığı

8 ) Pasta, Muhallebi ve Dondurma Satıcılığı

9 ) Su Ürünleri Avcılığı ve Satıcılığı

10 ) Kuruyemiş Satıcılığı

11 ) Tavukçuluk, Yumurtacılık

12 ) Baharatçılık

13 ) Her Türlü Seyyar Satıcılık (Süt, Yoğurt, Sebze ve Ev Eşyası Satanlar)

14 ) Çeleplik ve Besicilik

15 ) Kantincilik

16 ) Aktarlık

17 ) Bal ve Bal Ürünleri İmalciliği ve Satıcılığı

18 ) Balıkçılık

19 ) Kuru Bakliyat Satıcılığı

20 ) Mantar Üretim ve Satıcılığı

21 ) Kabzımallık

22 ) Kuru Kahvecilik

23 ) Zeytin ve Zeytinyağı Satıcılığı ve Yağhane İşletmeciliği

24 ) Pastahane İşletmeciliği

25 ) Hamburger, Pizza ve Piknik İşletmeciliği

 

2- ULAŞTIRMA HİZMETLERİ

 

1 ) Motorsuz Taşıt Aracı Sürücülüğü

2 ) Şoförlük

3 ) Motorlu Araçlarla Karayolu Taşımacılığı

4 ) Deniz, Göl ve Nehir Taşımacılığı ve İşletmeciliği

5 ) Arazi Taşıtı İşletmeciliği (Cip vb.)

6 ) Oto Kurtarıcı ve Çekme Aracı İşletmeciliği

7 ) Minibüsçülük

8 ) Nakliyecilik, Nakliye Ambarı İşletmeciliği

9 ) Otobüsçülük

10 ) Oto Park Yerleri, Garaj İşletmeciliği

11 ) Servis Aracı İşletmeciliği

12 ) Taksi Sahipleri

13 ) Kamyonculuk, Kamyonetçilik

14 ) İş Makinaları Operatörcüleri

 

3- BARINMA, DİNLENME, EĞLENME HİZMETLERİ

 

1 ) Han ve Otel İşletmeciliği

2 ) Motel ve Pansiyon İşletmeciliği

3 ) Kahvecilik, Kıraathanecilik vb.

4 ) Birahane ve Bar İşletmeciliği

5 ) Çaycılık, Çay Bahçesi İşletmeciliği

6 ) Bilardo Salonu Bowling Salonu ve Atari Salonu İşletmeciliği

7 ) Spor Salonu, Halı Saha ve Vücut Geliştirme ve Aerobik Salonu İşletmeciliği

8 ) Disko ve Klüp İşletmeciliği

9 ) Toplantı Salonu ve Düğün Salonu İşletmeciliği

10 ) Lokal İşletmeciliği

11 ) Sinema Salonu İşletmeciliği

12 ) Gazino, Panayır ve Lunapark İşletmeciliği

13 ) Plaj İşletmeciliği

14 ) Kafe İşletmeciliği

15 ) Internet Kafe İşletmeciliği

16 ) Video, CD ve DVD Klubü İşletmeciliği ve Satıcılığı

 

4- TEMİZLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ

 

1 ) Kadın ve Erkek Kuaförlüğü

2 ) Manikür ve Pedikürcülük

3 ) Masajcılık

4 ) Hamam, Sıhhi Banyo, Kaplıca, Sauna İşletmeciliği

5 ) Kuru Temizleyicilik, Ütücülük, Kolacılık vb.

6 ) Güzellik Uzmanları (Epilasyon, Cilt Bakımı, Makyaj vb.) ve Güzellik Salonu İşletmeciliği

7 ) WC. İşletmeciliği

8 ) Diş Depocuları

9 ) Diş Protez Laboratuar İşletmeciliği

 

5- GIYIM KUŞAMLA İLGİLİ HIZMETLER

 

1 ) Hazır Giyim Eşyası Satıcılığı

2 ) Manifaturacılık

3 ) Tuhafiyecilik

4 ) Kavaflık

5 ) Deri ve Plastikten Mamul Eşya Satıcılığı

6 ) Terzi Malzemesi Satıcılığı

7 ) Kundura Malzemesi Satıcılığı

8 ) Butik İşletmeciliği

9 ) Pamukçuluk

10 ) Boyama Hizmetleri

11 ) Overkokculuk

 

6- MUHTELİF

 

1 ) Züccaciyelik

2 ) Kırtasiyecilik ve Kitapçılık

3 ) Kereste Satıcılığı

4 ) Mahrukatçılık

5 ) Eskicilik, Hurdacılık, Geri Dönüşümcülük vb.

6 ) Tiftikçilik Yüncülük

7 ) Turistik Eşya Satıcılığı

8 ) Nalbantlık

9 ) Antikacılık

10 ) Ayakkabı Boyacılığı

11 ) Tüp Gaz Satıcılığı

12 ) Milli Piyango Bileti Satıcılığı

13 ) Çiçek Satıcılığı

14 ) Emanetçilik

15 ) Enkazcılık ve Yıkımcılık

16 ) Gazete Bayiliği ve Dağıtımı

17 ) Hamallık

18 ) İyi Suculuk

19 ) Ahşap ve Plastik Parke Döşemeciliği

20 ) Mefruşat ve Mobilya Satıcılığı

21 ) Bujiteri ve Parfümeri Satıcılığı

22 ) Plak Bant Satıcılığı ve Kayıtçılık

23 ) Tarım İlaçları Satıcılığı

24 ) Arzuhalcilik ve İş Takipçiliği

25 ) Emlak Komisyonculuğu

26 ) Oto Galericiliği

27 ) Akaryakıt Satıcılığı ve Akaryakıt İstasyonu İşletmeciliği

28 ) LPG İstasyonu İşletmeciliği

29 ) Ambar İşletmeciliği

30 ) Av Bayiliği

31 ) Ambalaj ve Paketleme Hizmetleri

32 ) Arıcılık

33 ) Ağaç Kütüğü Alım ve Satımı

34 ) Bahçıvanlık

35 ) Biçer-Döver İşletmeciliği

36 ) Bilgisayar Alım-Satımı

37 ) Çamaşırhane İşletmeciliği

38 ) Cenaze Levazımatçılığı

39 ) Duşa Kabin ve Banyo Aksesuarları Satıcılığı

40 ) Fotokopicilik – Ozalitçilik – Teksircilik

41 ) Gübre Bayiliği

42 ) Halı Yıkama ve Çamaşırhane İşletmeciliği

43 ) Haratçılık

44 ) Hafriyatçılık

45 ) Hırdavatçılık

46 ) Hediyelik Eşya Satıcılığı

47 ) Hayvan Derisi Post Alım – Satımı

48 ) Itriyatçılık

49 ) Kimyevi Madde Satıcılığı

50 ) Kuş, Evcil Hayvan ve Deney Hayvanı Satıcılığı

51 ) Kömür Alım-Satımı

52 ) Madeni Yağ Satıcılığı

53 ) Modelistlik – Stilistlik

54 ) Müzik Aletleri Satıcılığı

55 ) Mutfak Eşyaları Alım – satımı

56 ) Nalburiye ve Nalburluk

57 ) Naylon Poşet Satıcılığı

58 ) Oto Yıkama ve Yağlama İşletmeciliği

59 ) Oto Lastik ve Jant Alım – Satımı

60) Odun Kesim Motoru Satıcılığı

61 ) Plan Atölyesi İşletmeciliği

62 ) Reklamcılık

63 ) Ressamlık

64 ) Saat ve Çakmak Satıcılığı

65 ) Soğuk Hava Depoculuğu

66 ) Spor Salonu İşletmeciliği

67 ) Spor Loto, Sayısal Loto, loto, Ganyan vb. Bayiliği

68 ) Soğutma ve İklimlendirme Aletleri Satıcılığı

69 ) Sağlık Hizmetleri Satıcılığı

70 ) Oyuncak Satıcılığı

71 ) Yem Değirmenciliği ve Yem Değirmeni İşletmeciliği

72 ) Ziraat Aletleri ve Zirai Ürünler Satıcılığı

73 ) İnşaat ve Hırdavat Malzemeleri Satıcılığı

74 ) Kameramanlık ve Video Çekimciliği

75 ) Turist Rehberleri

76 ) Sahne sanatçılığı

77 ) Bilgi İşlem ve Yazılım Hizmetleri

78 ) A Grubunda Belirtilen Herhangi bir Malın Satışını Yapanlar

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />