Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması ve Satışı

Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Kiralanması ve Satışı

23.06.2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 387) imar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerinin kullanıcılarına kiralanması ve satışına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN KİRALANMASI

Mezkur Tebliğ kapsamında Hazineye ait tarım arazileri hak sahiplerinin talepleri dikkate alınmak suretiyle on yıla kadar doğrudan kiralanabilir.
 
(2) Kiraya verilecek Hazineye ait tarım arazisinin ilk yıl kira bedeli cari yıl ecrimisil bedelinin yarısıdır.
 
(3) Hazineye ait tarım arazilerinin  kiraya verilmesinde geçici teminat alınmaz.
 
(4) Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir.

Hak sahipliği

Hazineye ait tarım arazilerini; 31/12/2017 tarihinden önce en az üç yıl süreyle tarımsal amaçla kullandığı İdarece belirlenmiş olan ve başvuru tarihi itibarıyla da kullanımları halen devam edenlerden 19/11/2018 tarihine kadar başvuruda bulunanlar hak sahibi sayılırlar.
 
(2) Birinci fıkra kapsamında hak sahibi olanlara kiralama yapılabilmesi için varsa ecrimisil borçlarının ödenmiş veya taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
 
(3) Kullanıcının ölümü halinde hak sahibinin belirlenmesinde Hazineye ait tarım arazisini halen kullanan kanuni mirasçı ile murisin kullanımları birlikte dikkate alınır. Bu durumda fiilen kullanmaya devam eden mirasçı hak sahibi olarak kabul edilir.
 
(4) Hak sahibi olmayan üçüncü kişilere muvafakatname (akdi halefiyet) ile kiralama hakkının devredilmesi mümkün değildir.

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI

Bu Tebliğ kapsamında on yıl süre ile sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanılan Hazineye ait tarım arazileri talep edilmesi halinde kiracılarına doğrudan satılabilir.

Satış işlemleri 26/4/2012 tarihi itibarıyla;
 
a) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan ve satış tarihi itibariyle belediye ve mücavir alan sınırları içinde olan Hazineye ait tarım arazileri için 4706 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında,
 
b) Belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan Hazineye ait tarım arazileri ile bu tarihten sonra belediye ve mücavir alan sınırları dışına çıkarılanlar için ise 6292 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında,
 
belirlenecek bedel üzerinden gerçekleştirilir.

 Av. Veyis AYDIN

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />