Ofis Telefonu 0 537 787 21 55

TAŞINMAZ SATIŞ YÖNETMELĞİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ TİCARETİ VE YETKİ BELGESİ

TAŞINMAZ SATIŞ YÖNETMELĞİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ TİCARETİ VE YETKİ BELGES

TAŞINMAZ SATIŞ YÖNETMELĞİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ TİCARETİ VE YETKİ BELGESİ

 

05.06.2018 Kabul ve resmi gazete yayın tarihli Taşınmaz Satış Yönetmeliği ile taşınmaz ticaretine “Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır” şeklindeki düzenleme ile bir kısıtlama getirilmiştir.

 

Taşınmaz Satış Yönetmeliğine göre taşınmaz satışına ilişkin Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.

 

Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yetki belgesi düzenlenir. Yetki belgesinin geçerlilik süresi beş yıldır.

 

YETKİ BELGESİ VERİLMESİNDE ARANAN ŞARTLAR

 

İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;

 

 1. a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,

 

 1. b) Meslek odasına kayıtlı olunması,

 

 1. c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

 

ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;

 

1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,

 

2) En az lise mezunu olması,

 

3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,

 

4) Konkordato ilan etmemiş olması,

 

5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

 

 1. d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.

 

İŞLETMELERDE ARANAN ŞARTLAR

 

İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

 

 1. a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.

 

 1. b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.

 

 1. c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması.

 

TAŞINMAZ TİCARETİNE KONU HİZMETLER

 

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler aşağıdaki hizmetleri verebilir:

 

 1. a) Tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralaması konusunda pazarlama faaliyetinde bulunmak ve aracılık yapmak.

 

 1. b) Alım satım ve kiralamaya konu taşınmazla ilgili inceleme, araştırma ve raporlama yapmak.

 

 1. c) Taşınmazın rayiç satış veya kira bedeli hakkında iş sahibine bilgi vermek.

 

ç) Tapu işlemlerine aracılık etmek.

 

 1. d) Alıcı veya kiracı ile sözleşme yapmak, kira bedeli ödemeleri ile abonelik işlemlerini takip etmek, taşınmazın tamiri, bakımı ve onarımı gibi hizmetlerin verilmesini sağlamak ve bu hususlarla ilgili süreç hakkında iş sahibini bilgilendirmek.

 

 1. e) Taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti vermek.

 

 1. f) Taşınmaz ticaretine ilişkin diğer hizmetleri yürütmek.

 

TAŞINMAZ TİCARETİNDE UYULACAK İLKE VE KURALLAR

 

Taşınmaz ticaretiyle iştigal edenler:

 

 1. a) Taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunamaz.

 

 1. b) İşletme tabelası ve basılı evrakı dahil olmak üzere faaliyetleri sırasında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir ibare kullanamaz.

 

 1. c) Verdiği hizmet nedeniyle edindiği bilgi ve belgeleri, yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklayamaz ve kullanamaz.

 

ç) Hizmet sunarken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul bir şekilde hareket eder; yanıltıcı bilgi veremez.

 

 1. d) Haksız ve hukuka aykırı davranış ve ticari uygulamalarda bulunamaz.

 

 1. e) Hizmet verdiği kişilerin alım satım ve kiralama tercihlerini etkileyecek nitelikteki bilgileri gizleyemez.

 

 1. f) Hizmet verdiği kişilerin menfaatlerine aykırı davranışta bulunamaz.

 

 1. g) Hizmet verdiği kişileri yasa dışı olan ve etik olmayan uygulamalara teşvik edemez.

 

ğ) Hizmet verdiği kişilere tehdit veya taciz edici davranışlarda bulunamaz.

 

 1. h) Hizmet verdiği kişilere belge imzalatmadan önce bu belgeleri okumaları için yeterli süre verir, belgelerde yer alan hükümleri açıklar ve imzalanan belgelerin birer suretini bu kişilere teslim eder.

 

ı) Aldığı her teklifi ve karşı teklifi, hizmet verdiği kişilere doğru ve objektif bir şekilde en kısa sürede sunar.

 

 1. i) Taşınmazın satılması veya kiralanması ya da satış veya kiralamadan vazgeçilmesi yahut yetkilendirme sözleşmesinin feshedilmesi durumunda fesih tarihini izleyen ilk iş günü içinde reklam ve ilan faaliyetine son verir.

 

 1. j) Taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik yazılı ya da görsel tüm ilan ve reklamlarında; satış veya kiralama koşulları gibi konularda yetkilendirme sözleşmesine ve iş sahibinin isteklerine uygun hareket eder.

 

 1. k) Elektronik ortamda yapılanlar dahil olmak üzere taşınmazın satılması veya kiralanmasına yönelik ilan ve reklamlarında, adres ve tapu bilgileri hariç olmak üzere 15 inci maddenin üçüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgiler ile iletişim bilgisine ve yetki belgesi numarasına kolay okunabilir şekilde yer verir.

 

 1. l) Her bir yetkilendirme sözleşmesi için fiziksel olarak veya elektronik ortamda dosya oluşturur. Yetkilendirme sözleşmesini ve bu sözleşme çerçevesinde verilen hizmetler kapsamında düzenlenen belgeleri dosyasında en az beş yıl süreyle saklar.
 1. m) Taşınmazın tanıtımına yönelik gazete ilanı, el kitapçığı, katalog gibi unsurlar ile fotoğrafları, vaziyet planı ve imar durumuna ilişkin belgeleri işletmesinde bulundurur.

 

Veyis AYDIN

Avukat

Sayfamızı Paylaşın
Genel
Etiketler
< />